Halil Ibrahim Yenigun
Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik [Ethics in the Light of Current Approaches], edited by Rana Atabay and Oykü Iyigun, Istanbul: Beta, 2015.
Publication year: 2015

ABSTRACT [TURKISH]

Ahlâkın siyaset alanında varoluş imkânları incelenen bu çalışmada, ahlâk-siyaset ilişkisinin etik ve siyaset felsefesindeki genel seyri, Sokratik felsefeden başlayarak İslâm ve modern düşünce geleneklerindeki çeşitli uğraklarına işaret etmek suretiyle tespit edilmeye çalışılmıştır. Siyasetin erdemi toplumda gerçekleştirme mekanizmasından ibaret görüldüğü klasik görüşler ile özel ve kamusal alan ayrımı etrafında şekillenen anti-paternalist modern görüşlerin tartışılmasının ardından, siyasalı giderek ahlâktan özerkleştiren bir düşünce damarını ortaya koyma amacı güdülmüştür. Bütün bu düşünce izleğinin getirdiği noktada; siyasetin erdeminin topluma benimsetilme projesi görülmediği, siyasetin ahlâktan ayrı varlık alanının tanındığı bir durumda ahlâkın siyasette varoluşunun meşru imkânları araştırılmış ve kimi etiko-politik eylemliliklerin bu imkânlar çerçevesinde değerlendirilmesi önerilmiştir.